Všeobecné informace

Společnost Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315 (dále jen „my“ nebo „společnost“) je správcem Vašich osobních údajů.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) vydáváme toto Poučení o zpracování osobních údajů, kde popisujeme zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje žadatele o poskytnutí našich služeb a produktů a/nebo našeho zákazníka (dále jen „Vy“), a dále jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno a jaká jsou Vaše práva a povinnosti.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a zároveň se všemi platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Zpracovávaný rozsah Vašich osobních údajů je vždy nezbytný pro naplnění některého z dále popsaných účelů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu jejich zpracování a zároveň po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Osobní údaje uchováváme aktuální a přesné, a proto je průběžně aktualizujeme. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme implementovali taková opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před zneužitím.

Cílem všech přijatých opatření je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, a proto průběžně posuzujeme, zda je zpracování osobních údajů nezbytné a zda jím nepřiměřeně nezasahujeme do Vašich práv a svobod.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktovat nás můžete vždy s jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů na adrese:

Fair Credit Czech s.r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10 – Vršovice

na e-mailové adrese: info@faircredit.cz

telefonicky na čísle: 800 800 122

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) na kterého se můžete obrátit s dotazy, připomínkami či podezřeními vztahujícími se k ochraně Vašich osobních údajů.

DPO byl jmenován pan Hynek Graf a

můžete jej kontaktovat na adrese našeho sídla:

Fair Credit Czech s.r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10 – Vršovice

na e-mailové adrese: DPO@faircredit.cz

V případě, že máte podezření na neoprávněné zacházení s osobními údaji a nechcete sdělovat své osobní údaje, můžete DPO kontaktovat také anonymně. Pro tento případ nemůžeme zaručit, že budete informováni o výsledku provedeného šetření.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, že nám to v souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru ukládá zákon, dále pak z důvodu, že s Vámi jednáme za účelem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a poskytnutí finančních prostředků, které budete dohodnutým způsobem po určenou dobu splácet, dále na základě našeho oprávněného zájmu a v některých případech na základě Vámi uděleného souhlasu.

1. Zákonné povinnosti:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona, a to zejména na základě zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru za účelem posuzování Vaší schopnosti splácet spotřebitelský úvěr (posuzování Vaší bonity) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem Vaší identifikace. Povinnosti ke zpracování Vašich osobních údajů nám stanovují také další právní předpisy, např. zákony o daních, o účetnictví, o ochraně spotřebitele, o úpadku a způsobech jeho řešení apod.

Pro účely, které vyplývají ze zákona, zpracováváme tyto osobní údaje:

Identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo.

Údaje z osobních dokladů – číslo dokladu, datum vydání, datum platnosti, kdo jej vydal, o jaký doklad se jedná apod.

Identifikační údaje a údaje z osobních dokladů jsme také ze zákona povinni ověřit ve Vašich osobních dokladech.

Kopie osobních dokladů – v případě, že poskytujete své osobní údaje tzv. na dálku, bez osobního setkání s námi pověřenou osobou, musíme provést Vaše ztotožnění pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, z kopií Vašeho občanského průkazu a druhého dokladu pokazujícího Vaši totožnost a tyto kopie pořídit, řádně zpracovat a vést po zákonem stanovenou dobu.

Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další relevantní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi.

Demografické údaje – rodinný stav, vzdělání, typ bydlení, počet dětí, informace o bydlišti a další související osobní údaje.

Údaje o úvěru – požadovaná výše a doba splatnosti úvěru, výše splátky a frekvence splátek, forma splácení úvěru, informace o současných aktivních úvěrech a další relevantní údaje.

Údaje o zaměstnání / výdělečné činnosti – jméno a příjmení nebo obchodní firma zaměstnavatele, údaj o povaze výdělečné činnosti, sídlo, IČO, kontaktní údaje apod.

Údaje o finanční situaci – Vaše příjmy (hlavní i vedlejší), vyčíslitelné výdaje, další úvěry a další relevantní informace o finanční situaci včetně údajů o ostatních úvěrech a půjčkách jejich splatnosti, exekucích, insolvenci apod.

Údaje o Vašem spotřebním chování – údaje o elektronickém obchodování, nákupech, vlastnictví majetku (např. dům, byt, auto) a dalších obdobných skutečnostech.

Hlasový záznam – nahrávka telefonního hovoru s Vámi obsahující projev Vaší vůle v souvislosti se spotřebitelským úvěrem (žádost/poskytnutí/plnění práv a povinností/ukončení).

2. Uzavření a splnění smlouvy:

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely uzavření a plnění smlouvy a s tím souvisejících práv a povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom věděli, s kým smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavíráme, komu půjčujeme finanční prostředky, jakou výši finančních prostředků Vám máme/resp. můžeme půjčit, kdy máte povinnost finanční prostředky vrátit, jakým způsobem Vám finanční prostředky půjčíme (v hotovosti nebo převodem na bankovní účet), jakou sumu máte vrátit, kdy máte finanční prostředky vrátit, kdy finanční prostředky skutečně vrátíte, případně jakou část apod. Pro uzavření a splnění smlouvy musíme znát Vaši aktuální finanční situaci. Pro plnění smlouvy také potřebujeme vědět, která námi pověřená osoba od Vás peníze přebírá, nebo zda je posíláte přímo na náš účet, abychom vše správně zaevidovali a stejně tak využíváme i další Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat a informovat o průběhu plnění smlouvy nebo o případných problémech.

V souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy zpracováváme osobní údaje popsané výše, zejména se jedná o Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Demografické údaje, Údaje o úvěru, Údaje o zaměstnání / výdělečné činnosti / Údaje o finanční situaci, Hlasový záznam.

3. Oprávněný zájem:

Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž z důvodů spočívajících v našem oprávněném zájmu. Oprávněný zájem spočívá např. v evidování neplatičů (blacklist), vedení záznamů o provedených akcích u zákazníka (evidence návštěv manažera), nabídka našich produktů a služeb, náhradní kontakt, v případě, že Vás nemůžeme zastihnout, případně informace, které nám sami sdělíte, a mohou mít vliv na plnění smlouvy.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme kamerové záznamy v našem sídle, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Kamerové záznamy jiným způsobem nevyužíváme.

V případě, že jste naším zákazníkem, máme oprávněný zájem na zasílání obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory našeho zboží a služeb obdobné těm, které jsme Vám již poskytli, což znamená, že jsme oprávněni využít Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa pro to, abychom Vám zaslali naše nabídky produktů a služeb v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů.

Dále také využíváme Vaše osobní údaje pro tvorbu statistik, zvyšování efektivity naší práce, vývoj nových služeb a také pro činnosti běžného provozního charakteru jako je zasílání pošty a její evidence, emailovou komunikaci v rámci společnosti a také pro evidenci Vašich osobních údajů v programech a systémech, které využíváme k naší práci.

Z titulu oprávněného zájmu zpracováváme také Vaši IP adresu a další digitální údaje jako zejména analytické soubory cookie získávané při Vaší návštěvě našich webových prezentací, a to za účelem statistiky a analýzy pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Tyto údaje jsou při zpracovávání anonymizovány a neslouží pro žádné marketingové účely.

Pokud dojde ke sporu, spočívá náš oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem obrany našich práv.

Uzavřeme-li smlouvu o spotřebitelském úvěru po telefonu, je naším oprávněným zájmem zaznamenání tohoto telefonátu pro zkvalitňování našich služeb a z důvodu případného sporu, nebude-li vše probíhat dle smlouvy.

Oprávněný zájem máme ohledně zpracování Vašich osobních údajů za účelem evidence Vašich osobních údajů v databázích umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (dále jen „negativní registry klientských informací“), které poskytují finančním institucím informace o Vaší bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce a Vašem spotřebitelském chování. Takovéto informace jsou zásadní pro splnění našich zákonných povinností při hodnocení Vašich schopností splácet poskytnutý úvěr, plnění našich povinností jako odpovědného nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů a také pro Vaši ochranu.

Veškeré Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, jsou vždy zpracovávány, pouze pokud před tímto zájmem nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Z tohoto důvodu vždy důkladně prověřujeme, zda tomu tak je a každou situaci hodnotíme.

4. Souhlas:

Na základě Vašeho souhlasu máme zájem zpracovávat některé vybrané osobní údaje, ke kterým nám udělíte souhlas. O rozsahu osobních údajů, které máme zájem zpracovávat, a o konkrétních důvodech pro jejich zpracování Vás vždy informujeme v daném souhlasu.

Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména rodné číslo, v databázích umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (dále jen „pozitivní registry klientských informací“) za účelem vzájemného informování uživatelů příslušných pozitivních registrů klientských informací o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru ze strany uživatelů pozitivních registrů klientských informací.

Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje dále zejména v případě, kdy se (i) nestanete naším zákazníkem, anebo (ii) už nejste naším zákazníkem, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory našeho zboží a služeb obdobné těm, o které jste žádali, tedy budeme mít zájem na tom Vás i přesto, že nejste naším zákazníkem informovat o našich nabídkách produktů a služeb v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů.

Na základě a v rozsahu uděleného souhlasu zpracováváme také soubory cookie v rámci našich webových stránek.

O udělení souhlasu můžete být požádáni zejména následujícími způsoby:

 • Písemně tak že vlastnoručně podepíšete vytištěný formulář.
 • Formou SMS zprávy tak že zašlete na naše telefonní číslo unikátní kód, který Vám my zašleme v SMS v níž bude jasně identifikován účel, ke kterému nám souhlas poskytujete a rozsah osobních údajů, kterých se souhlas týká.
 • Telefonicky tak že Vám náš pracovník přečte znění souhlasu do telefonu, a Vy nám popřečtení tohoto souhlasu sdělíte, že souhlasíte s účelem a rozsahem zpracovávaných osobních údajů a souhlas nám pro tento účel udělujete.
 • Vyplněním elektronického formuláře nebo potvrzením volby/tlačítka souhlasu na našich webových stránkách.

Celé znění souhlasu Vám v písemné formě bude dostupné na našich webových stránkách po celou dobu, na kterou byl souhlas udělen.

Souhlas můžete kdykoliv v průběhu doby, na kterou byl poskytnut odvolat způsobem uvedeným dále v bodě s nadpisem „Jak uplatníte svá práva?“.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás samotných, jakožto žadatelů o spotřebitelský úvěr, případně prostřednictvím našich obchodních zástupců a obchodních partnerů, se kterými vyplňujete úvěrovou dokumentaci, a příslušné údaje jsou shromažďovány na základě předem stanovených pravidel.

Některé osobní údaje, zejména takové, které potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti posouzení Vaší úvěruschopnosti, získáváme z jiných zdrojů, kterými jsou především veřejné rejstříky a registry, soukromé registry přístupné institucím poskytujícím finanční služby, evidence neplatných občanských průkazů či systémy pro ověření exekucí.

Většinu osobních údajů získáváme při některé z níže jmenovaných situací:

 • Komunikace po telefonu
 • Komunikace prostřednictvím e-mailu
 • Elektronická žádost o spotřebitelský úvěr vyplněná na našich webových stránkách
 • Osobní jednání s našimi obchodními zástupci či obchodními partnery při vyplnění žádosti oúvěr
 • Vaše dokumenty, které nám předložíte
 • Registry klientských informací
 • Evidence neplatných občanských průkazů
 • Insolvenční rejstřík
 • Centrální evidence exekucí
 • Živnostenský rejstřík
 • Obchodní rejstřík

V případě, že s Vámi uzavřeme smlouvu o spotřebitelském úvěru a po čase se ukáže, že jste nám poskytli osobní údaje, které nejsou pravdivé nebo se ukáží neaktuální, jsme oprávněni získávat Vaše aktuální osobní údaje od třetích osob, zejména z Vašeho okolí či od náhradního kontaktu, který jste uvedli v dokumentaci při sjednávání spotřebitelského úvěru.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme dále?

Pro efektivní a řádné plnění našich povinností, předáváme Vaše osobní údaje některým dalším subjektům (tzv. příjemcům). Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali pouze v nezbytné míře, v takovém rozsahu, v jakém nám to přikazuje a umožňuje zákon, za předpokladu splnění zákonem stanovených povinností a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy tak, abychom vždy šetřili Vaše práva a svobody.

Níže uvádíme jednotlivé kategorie příjemců:

 • subjekty posuzující úvěruschopnost, zejména registry klientských informací;
 • orgány veřejné správy nebo subjekty vykonávající činnosti ve veřejném zájmu dle právních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení, finanční úřady, správce daní, orgán pro ochranu spotřebitele);
 • příslušné soudy nebo exekutoři
 • naši dodavatelé

Pro řádné fungování naší společnosti využíváme řadu dodavatelů služeb, kteří v souvislosti s poskytováním příslušných služeb zpracovávají Vaše osobní údaje. Využíváme poskytovatele následujících služeb:

 • Call centra
 • Inkasní agentury
 • Advokátní, daňové kanceláře
 • Registry klientských informací
 • Marketingové agentury
 • Dodavatelé tiskových služeb

S příslušnými partnery jsme uzavřeli smlouvy, které chrání Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že pro zajištění co možná nejlepších služeb využíváme širokou síť našich obchodních zástupců, jsou Vaše osobní informace poskytovány i jim. Seznam obchodních zástupců je dostupný na webových stránkách ČNB : po opsání vstupního kódu, v položce hlavního menu Přímé vyhledání, zadáte IČO společnosti a přes proklik Názvu společnosti se v Souvisejících vazbách dostanete na seznamy našich zástupců.

Dojde-li k tomu, že Vás nejsme schopni kontaktovat na uvedených kontaktních údajích, poskytujeme Vaše osobní údaje také osobě, kterou uvádíte jako náhradní kontakt, a to pouze v rozsahu jméno, příjmení a informaci o tom, že máte od nás poskytnutý spotřebitelský úvěr a že Vás hledáme.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále pak po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Pro plnění našich právních povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tak zpracováváme Vaše rodné číslo po dobu 10 let od doby ukončení smluvního vztahu. Podklady, které jste nám poskytli k posouzení Vaší úvěruschopnosti, zpracováváme v souladu se zákonem č. 257/20016 Sb., o spotřebitelském úvěru, po dobu 5 let od doby ukončení smluvního vztahu.

V případě, že s Vámi neuzavřeme smlouvu, jsme dle zákona o spotřebitelském úvěru povinni zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 1 roku ode dne zamítnutí poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Bude-li důvodem neuzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru jiná skutečnost, např. Vaše odmítnutí uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, zpracováváme Vaše osobní údaje taktéž po dobu 1 roku od této skutečnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem. V případě Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje povětšinou po dobu 15 let po ukončení smluvního vztahu. Délka této doby je odůvodněna tím, že v případě sporu, ve kterém budou úmyslně poškozena naše práva, máme možnost po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu možnost se svých práv a plnění z nich domáhat. Dokumenty obsahující Vaše osobní údaje tak v tomto případě slouží jako důkazní prostředky v takovém sporu.

Záznamy telefonních hovorů na zákaznické lince zaznamenáváme pro případy, že došlo k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, po dobu 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Pokud nedošlo k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, uchováváme osobní údaje po dobu 1 roku ode dne, kdy byla Vaše žádost o spotřebitelský úvěr prostřednictvím telefonního hovoru zamítnuta. Bude-li důvodem neuzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru jiná skutečnost, např. Vaše odmítnutí uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, zpracováváme Vaše osobní údaje taktéž po dobu 1 roku od této skutečnosti.

Záznamy z instalovaných kamer za účelem ochrany majetku a obdobných hodnot náležejících jak naší společnosti, tak osobám, které se v sídle společnosti nacházejí, uchováváme nejdéle po dobu 5 dnů, po uplynutí této doby jsou staré záznamy přepsány novým záznamem. Kamerové záznamy neslouží k systematickému sledování osob.

Pro účely evidence Vašich osobních údajů v klientských registrech, které poskytují finančním institucím informace o Vaší platební morálce a Vašem spotřebitelském chování, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 let po ukončení smluvního vztahu a v případě, že smlouvu vůbec neuzavřeme tak po dobu 3 měsíců.

Pro účely zasílání obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory našeho zboží a služeb obdobné těm, které jsme Vám již poskytli, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále 10 let po jejím ukončení. V případě, že smlouvu vůbec neuzavřeme, zpracováváme Vaše osobní údaje pod dobu 1 roku, nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Veškeré osobní údaje, které nám umožníte zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu, po kterou Váš souhlas trvá, tedy od doby jeho udělení do doby jeho odvolání nebo po dobu na kterou byl souhlas udělen. Uvedená doba nikdy nepřekročí 15 let.

Obecně Vaše osobní údaje nikdy nezpracováváme déle než po dobu 15 let po ukončení smlouvy, tedy po dobu, po kterou nás k tomu opravňuje zákon.

Kde a jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v České republice.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou Unii.

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce a zároveň tím také stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. Automatizované zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování za účelem prověření Vaší úvěruschopnosti probíhá v našich informačních systémech nebo v systémech našich dodavatelů bez našeho zásahu, na základě zadaných kritérií, kdy výsledkem je rozhodnutí systému, do kterého naši zaměstnanci nezasahují a pouze Vás informují o výsledku. K Vašim osobním údajům, při jejich manuálním zpracování, mají přístup vybraní zaměstnanci a obchodní zástupci, zachovávající mlčenlivost o všech údajích, o kterých se při zpracování dozvěděli. S příslušnými zpracovateli spolupracujeme vždy výhradně na základě smlouvy, která obsahuje pravidla a záruky totožné s naším přístupem k oblasti zpracování osobních údajů.

Co se stane v případě, že nám osobní údaje neposkytnete?

Vaše osobní údaje nám poskytujete za účelem uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru. S tímto zákon spojuje řadu požadavků a úkonů, které jsme povinni provést. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů nejsme schopni dostát povinnostem stanoveným v zákonech v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a plněním práv a povinností ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, a tak musíme jejich neposkytnutí spojit s nemožností takovou smlouvu s Vámi vůbec uzavřít.

Neposkytnete-li nám přímo Vy některé osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s uzavřením smlouvy či na základě oprávněného zájmu, bude tato skutečnost znamenat, že s Vámi uzavřít smlouvu nemůžeme.

V případě souhlasu tomu tak ovšem není, jeho neposkytnutí neznamená, že bychom s Vámi neuzavřeli Smlouvu o spotřebitelském úvěru, pouze nebudeme moci zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem a v rozsahu uvedeném pro konkrétní účel zpracování.

Jak zpracováváme soubory cookie při návštěvě našich webových stránek?

Z důvodu zajištění aktuálnosti a rozsahu uděleného souhlasu použijte tento odkaz pro další informace.

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány zejména:  

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Jaká uplatníte svá práva?

Ohledně svých osobních údajů máte řadu práv. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů i Vy při zpracování Vašich osobních údajů máte svá práva, která můžete kdykoli uplatnit níže popsanými způsoby, a to buď přímo u naší společnosti nebo u DPO.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu. V rámci práva na přístup k osobním údajům máte konkrétně právo požadovat:

 • informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a případně
 • poskytnutí kopií některých (Vámi vybraných) nebo všech Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz některých nebo veškerých Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány a uplynula doba, po kterou jsme oprávněni je uchovávat;
 • osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem; to nastává v případech, kdy neexistuje nebo odpadl právní základ pro zpracovávání (např. po odvolání souhlasu se zpracováním nebo úspěšném vznesení námitky proti zpracování v případě zpracování na základ oprávněného zájmu, viz níže), nebo jsou osobní údaje z jiného důvodu zpracovány protiprávně;
 • je nám právními předpisy uložena povinnost Vaše osobní údaje smazat.

Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Omezení zpracování můžete požadovat v následujících případech, kdy:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k zjištění, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy a zda zpracováním osobních údajů nezasahujeme nad oprávněnou míru do Vašich práv a svobod.

Omezení zpracování trvá vždy po dobu, než dojde k vyřešení dané věci.

Právo podat námitku proti zpracování

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vaši žádost ověříme a shledámeli, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně.

Dále máte právo nesouhlasit s rozhodnutím založeným výlučně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme

 • automatizovaně (pomocí elektronických databází) a zároveň
 • na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, můžete požadovat poskytnutí těchto osobních údajů ve formátu CSV. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru.

Právo odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. plnění právní povinnosti naší společnosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případech, kdy se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se se stížností obrátit na jakýkoliv dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště nebo místa, kde došlo k pravděpodobnému porušení. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz.

Jakým způsobem můžete svoje práva vůči nám uplatnit?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva u nás je prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.faircredit.cz nebo v sídle naší společnosti na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailformulář zašlete na adresu info@faircredit.cz a do předmětu napište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky.
 • E-mail: zaslaným přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) pana Hynka Grafa – DPO@faircredit.cz.
 • Listovní zásilkou: vytisknutý formulář zašlete na adresu sídla naší společnosti Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Dopis nadepište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky. Ke kontaktu za účelem verifikace Vaší totožnosti nemusí dojít v případě, že formulář opatříte Vaším úředně ověřeným podpisem.
 • Osobně: vytisknutý formulář můžete podat v sídle společnosti Fair Credit na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice , a to v pracovních dnech mezi 8:30 – 17:00 hodin. Podle charakteru žádosti můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti.
 • Datovou schránkou: vyplněný formulář odešlete z datové schránky vedené na Vaše jméno na adresu společnosti ID: mhe9vwi

Vyplněný formulář můžete zaslat i DPO na adresy uvedené na začátku tohoto poučení.

Zvolíte-li zcela jinou cestu k uplatnění svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, není možné Vás v podání žádosti jakkoli omezit, doporučujeme ovšem pro rychlé a efektivní řešení využít jednoho z výše uvedených způsobů.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat.

Aktualizace

Poučení o zpracování osobních údajů je průběžně kontrolováno a může být změněno s ohledem na rozsah zpracování osobních údajů a změny v právních předpisech. Aktuální verze je vždy dostupná na našich webových stránkách.

K poslední aktualizaci tohoto poučení došlo 2. května 2022.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení