Společnost Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315 (dále jen „my“) je správcem Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu popisujeme jakým způsobem a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zároveň se všemi platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti.

S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás, prostřednictvím uvedených kontaktů. Přijímáme jakékoliv oznámení o narušení zabezpečení ochrany osobních údajů nebo porušení práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Fair Credit Czech s.r.o.
Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10
info@faircredit.cz tel: 800 800 122

Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně dlouhou s ohledem na účel zpracování a zároveň stanovenou právními předpisy. Pro zachování Vašeho soukromí trvale posuzujeme přiměřenost a nezbytnost zpracování osobních údajů. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje a z tohoto důvodu je průběžně aktualizujeme. Odpovídající zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto byla zavedena různá opatření, abychom osobní údaje chránili před možností neoprávněného přístupu.

Většinu údajů získáváme od Vás, jako žadatele o spotřebitelský úvěr, a příslušné údaje jsou shromažďovány na základě předem stanovených pravidel.

Jedná se o následující typy:

Údaje k osobě

Kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a další relevantní údaje.

Údaje kontaktní

Jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další relevantní údaje.

Údaje identifikační

Jedná se o ověření Vaší totožnosti prostřednictvím příslušného dokladu totožnosti, čísla, data vydání
a platnosti předloženého dokladu.

Údaje o úvěru

Požadovaná výše a doba splatnosti úvěru, výše splátky a frekvence splátek, forma splácení úvěru,
informace o současných aktivních úvěrech a další relevantní údaje.

Demografické údaje

Rodinný stav, počet dětí, vzdělání, typ bydlení a informace o něm a další relevantní údaje.

Profesní údaje

Druh příjmů, zaměstnavatel, profese, adresa zaměstnavatele

Údaje o finanční situaci

Hlavní a vedlejší příjmy, výdaje, jiné úvěry a další relevantní údaje.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Většinu osobních údajů získáváme přímo od Vás při některé z následujících situací:

 • Komunikací po telefonu
 • Komunikací prostřednictvím e-mailu
 • Z elektronické žádosti o úvěr vyplněné na www stránkách Fair Credit
 • Při osobním jednání z žádosti o úvěr vyplněné našimi obchodními zástupci
 • Z Vašich dokumentů, které nám předložíte
 • Z registrů klientských informací
 • Z evidence neplatných občanských průkazů
 • Z insolvenčního rejstříku
 • Z centrální evidence exekucí
 • Ze živnostenského rejstříku
 • Z obchodního rejstříku

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Aby mohly být řádně naplněny účely zpracování, předáváme osobní údaje některým dalším subjektům (tzv. příjemcům). Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali, resp. zpřístupňovali, pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Na tomto místě jsou jednotlivé kategorie příjemců stručně shrnuty:

 • subjekty posuzující úvěruschopnost, zejména registry klientských informací;
 • příslušné orgány státní správy nebo subjekty vykonávající činnosti ve veřejném zájmu dle právních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení, orgán finančního dozoru, správce daní, orgán pro ochranu spotřebitelů);
 • příslušné soudy
 • naši dodavatelé

V rámci skupiny Fair Credit jsou Vaše osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy předávány také dalším společnostem, které tvoří holding Fair Credit. Holding tvoří následující společnosti:

 • Fair Credit Czech s.r.o.
 • Fair Credit Holding a.s.
 • Fair Credit International, SE
 • Fair Credit Inkasní s.r.o.

Pro zpracování Vašich osobních údajů zároveň využíváme služeb externích zpracovatelů, Využíváme následující kategorie zpracovatelů:

 • Externí call centra
 • Externí inkasní agentury
 • Externí advokátní kanceláře
 • Úvěrové registry
 • Marketingové agentury
 • Dodavatele tiskových služeb

S příslušnými partnery jsme uzavřeli smlouvy, které chrání Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme, kde a jak je zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Pro plnění našich právních povinností nejdéle po dobu 10 let od doby ukončení smluvního vztahu s Vámi. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, nebo délkou uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem.

Záznamy telefonních hovorů na zákaznické lince zaznamenáváme pro případy, že došlo k uzavření smluvního vztahu mezi Fair Credit a Vámi, po dobu 5 let. Pokud nedošlo k uzavření smluvního vztahu, uchováváme osobní údaje po dobu 1 roku ode dne, kdy se záznam uskutečnil.

Záznamy z instalovaných kamer za účelem ochrany majetku a obdobných hodnot náležejících jak Fair Credit, tak osobám, které se v objektech Fair Credit nacházejí, uchováváme nejdéle po dobu 5 dnů a neslouží k systematickému sledování osob.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v České republice.

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce a zároveň tím také stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech nebo v systémech našich zpracovatelů. K Vašim osobním údajům, při jejich zpracování, mají přístup vybraní zaměstnanci a obchodní zástupci, zachovávající mlčenlivost o všech údajích, o kterých se při zpracování dozvěděli. S příslušnými zpracovateli spolupracujeme vždy výhradně na základě smlouvy, která obsahuje pravidla a záruky totožné s naším přístupem k oblasti zpracování osobních údajů.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme?

Pravděpodobně nás budete žádat o poskytnutí spotřebitelského úvěru, pro jehož poskytnutí, v souladu s příslušnými právními předpisy, jsme oprávněni shromáždit o Vás vybrané osobní údaje. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jste povinni vyplnit žádost o půjčku. K té nám poskytnete příslušné údaje o Vaší osobě v rozsahu, který potřebujeme pro prověření Vaší úvěruschopnosti. Další údaje k této fázi získáme z externích zdrojů. Posouzení úvěruschopnosti provede automaticky náš informační systém. Výsledkem je stanovení návrhu úvěrového limitu. Závěrečné schvalování úvěrového limitu je vždy v zodpovědnosti našeho určeného zaměstnance, který limit vzniklý jako výsledek automatického posouzení následně odborně posoudí s oprávněním rozhodnout i odlišně. V případě že od Vás neobdržíme příslušný rozsah osobních údajů, nemůže být Vaše úvěruschopnost posouzena a nemůžeme Vám předložit návrh úvěrových možností.

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru použijeme Vaše osobní údaje k předložení informací o konkrétní podobě produktu, abyste se mohli zodpovědně a informovaně rozhodnout. Vaše osobní údaje dále použijeme pro vlastní uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Také je využijeme, abychom Vám mohli zaslat příslušné informace o uzavřené úvěrové smlouvě prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Zároveň je použijeme k přiřazení plateb, které nám budete zasílat, nebo které od Vás obdrží náš obchodní zástupce nebo jiný zpracovatel. Jsme oprávněni Vaše osobní údaje využít i v případech řešení následků nesplácení spotřebitelského úvěru k uplatnění našich nároků.

Pokud dochází ke změně u stávající úvěrové smlouvy, musíme od Vás opět získat příslušné osobní údaje, abychom mohli zajistit posouzení Vaší úvěruschopnosti.

Jak jsme již uvedli výše, z důvodu posouzení úvěruschopnosti sdílíme Vaše osobní údaje také se subjekty zabývajícími se posouzením úvěruschopnosti. Shromažďujeme Vaše osobní údaje také za účelem zjištění Vaší finanční situace. Vaše osobní údaje zpracováváme dále v nezbytně nutném rozsahu na základě povinností a pravidel stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V případech posuzování naší činnosti daňovými a účetními poradci nebo auditory, poskytujeme Vaše osobní údaje také těmto subjektům. Rádi Vám budeme zasílat propagační a nabídkové zprávy, informovat Vás o marketingových kampaních, a to po dobu našeho vztahu a případně ještě po dobu 2 let po jeho skončení, ať již prostřednictvím dodavatelů poštovních služeb, e-mailem nebo formou SMS s tím, že budete mít možnost kdykoliv zasílání těchto zpráv odhlásit.

Máme zájem na odhalování finančních podvodů a za tímto účelem sdílíme Vaše osobní údaje s příslušnými systémy.

Ke zpracování Vašich osobních údajů si také můžeme vyžádat Váš souhlas, který bude mít konkrétně vymezený rozsah a účel. Tento souhlas máte právo následně kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho bezplatného telefonického kontaktu 800 888 120 nebo e-mailem na adrese info@faircredit.cz nebo písemně na kterékoliv pobočce a centrále Fair Credit.

Zásady používání cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Typ Vydavatel Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 26 měsíců)
Cookies třetích stran Hot Jar Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 365 dní)
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran S-klik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů
Cookies třetích stran Vimeo Získání statických informací 180 dnů
Cookies třetích stran Daktela Získání statických informací, zajištění funkce chatu 180 dnů

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Jaká jsou Vaše práva vůči společnosti Fair Credit?

Ohledně svých osobních údajů máte řadu práv. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů i Vy při zpracování Vašich osobních údajů máte svá práva. Vůči nám můžete uplatňovat následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu. V rámci práva na přístup k osobním údajům máte konkrétně právo požadovat:

 •  informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a případně
 •  poskytnutí kopií některých (Vámi vybraných) nebo všech Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz některých nebo veškerých Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jejich zpracování je nezákonné; to nastává v případech, kdy neexistuje nebo odpadl právní základ pro zpracovávání (např. po odvolání souhlasu se zpracováním nebo úspěšném vznesení námitky proti zpracování, viz níže), nebo jsou osobní údaje z jiného důvodu zpracovány protiprávně;
 • je nám právními předpisy uložena povinnost Vaše osobní údaje smazat.

Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Omezení zpracování můžete požadovat v následujících případech, kdy:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k zjištění, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na námitku proti zpracování

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu, a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme

 •  automatizovaně (pomocí elektronických databází) a zároveň
 • na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, můžete požadovat poskytnutí těchto osobních údajů ve formátu CSV. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru.

Právo odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. plnění právní povinnosti společnosti Fair Credit.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případech, kdy se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se se stížností obrátit na jakýkoliv dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště nebo místa, kde došlo k pravděpodobnému porušení. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz.

Jakým způsobem můžete svoje práva vůči nám uplatnit?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva u nás je prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.faircredit.cz nebo v sídle naší společnosti na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mail: formulář zašlete na adresu info@faircredit.cz a do předmětu napište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky.
 • E-mail: zaslaným přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) pana Hynka Grafa – DPO@faircredit.cz.
 • Listovní zásilkou: vytisknutý formulář zašlete na adresu sídla naší společnosti Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Dopis nadepište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky. Ke kontaktu za účelem verifikace Vaší totožnosti nemusí dojít v případě, že formulář opatříte Vaším úředně ověřeným podpisem.
 • Osobně: vytisknutý formulář můžete podat v sídle společnosti Fair Credit na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice , a to v pracovních dnech mezi 8:30 – 17:00 hodin. Podle charakteru žádosti můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti.
 • Datová zpráva: přiložený vyplněný formulář odešlete z datové schránky vedené na Vaše jméno na adresu ID: mhe9vwi

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat.

Poučení o zpracování osobních údajů