Souhlas ZÁKAZNÍKA se zpracováním osobních údajů

×

Odesláním vyplněného on-line formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), společnosti Fair Credit International, SE, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika, IČO:04424115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn H 1642(dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním všech mých osobních údajů poskytnutých Správci pro níže uvedený účel, v níže uvedeném rozsahu a na uvedenou dobu.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu až do dne doručení odvolání souhlasu. Tento můj souhlas se zpracováním osobních údajů platí i v případě, že smluvní vztah se Správcem nevznikne.

Prohlašuji, že tento souhlas uděluji za účelem oslovení ze strany Správce v rámci předsmluvních vztahů v souvislosti s mojí žádostí o poskytnutí půjčky adresovanou Správci. Souhlasím, aby Správce za účelem posouzení mé žádosti o poskytnutí půjčky, zejména za účelem posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky zpracovával mé osobní údaje, zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, osobní údaje, zda mezi mnou a Správcem došlo k uzavření smlouvy o půjčce či nikoli, osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které mohou vzniknout vůči Správci v souvislosti se smlouvou o půjčce, osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se smlouvou o půjčce, případně další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, a které jsem sdělil/-a či sdělím Správci nebo které Správce získá či získal v souvislosti se žádostí o půjčku.

Potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat. Jsem si vědom práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů a práva požadovat vysvětlení a odstranění případného závadného stavu podle § 21 zákona a práva obrátit se v případě porušení povinnosti Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Jsem si vědom/-a svého práva, kdykoliv písemně požádat Správce, aby mi poskytl informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, účelu a povaze a o případných příjemcích mých osobních údajů.

Dále uděluji Správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa pro účely zasílání obchodních nabídek, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, i pro případ, že smluvní vztah se Správcem nevznikne.

Dále uděluji Správci pro účely vzájemné komunikace výslovný souhlas s použitím všech prostředků komunikace na dálku včetně automatického rozesílání elektronické pošty.

Jsem si vědom/-a, že nemám právní nárok na poskytnutí půjčky, a že tento souhlas nemá vliv na zákonné povinnosti Správce, pokud jde o uchovávání mých údajů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Prohlašuji, že jsem si vědom/-a, že veškeré mé osobní údaje poskytuji dobrovolně, svobodně, vědomě a vážně. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a úplné, a že jsem nezamlčel/-a žádné skutečnosti, které by ovlivnily nebo mohly ovlivnit posouzení mé žádosti o poskytnutí půjčky.

Ferkredit

Online žádost

Žádost o půjčku

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

800 800 122 Klientská zóna

Spokojení spotřebitelé

„Nemohla jsem včas splatit půjčku, ale společnost mi vyšla vstříc a dohodla se mnou individuální splátky.“ Jarmila Z., Plzeň
„S Fajn půjčkou jsem velmi spokojen, líbí se mi rychlost posouzení a schválení žádosti a následná výplata peněz.“ Jan Z., Liberec
„Oceňuji především to, že kvůli vyplácení peněz a výběru splátek nemusím nikam jezdit a vše se vyřídí u mě doma.“ Filip F., Náchod
„Líbi se mi, že můžu týdně platit menší částky než jednou měsíčně splatit větší sumu“. Ludmila V., Ostrava