Slovník pojmů

Přinášíme vám slovník základních finančních pojmů.

PŮJČKA

Znamená závazek, který vzniká na základě uzavření smlouvy o půjčce (neboli smlouvy o spotřebitelském úvěru). Smlouva o půjčce se uzavírá mezi úvěrujícím, tedy tím, kdo půjčuje peníze a spotřebitelem, tedy tím, kdo si půjčuje. Spotřebitel se zavazuje úvěrujícímu splatit zapůjčené peníze do předem dohodnuté doby za předem domluvených podmínek.

HOTOVOSTNÍ REŽIM PŮJČKY

Hlavní výhodou hotovostního režimu je vyplacení finanční hotovosti spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy. Jedná se o rychlý způsob vyplacení peněz přímo do rukou spotřebitele.

BEZHOTOVOSTNÍ REŽIM PŮJČKY

Jedná se o půjčku provedenou bezhotovostním převodem peněz prostřednictvím peněžního ústavu, nejčastěji bankou. Finanční hotovost je tedy připsána na bankovní účet klienta.

ÚROKOVÁ SAZBA

Informuje o částce, kterou spotřebitel zaplatí navíc. Je to cena peněz, které si spotřebitel na určitou dobu půjčil od úvěrujícího. Vyjadřuje se v procentech.

RPSN

Vyjadřuje roční procentní sazbu nákladů. Udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s půjčkou, její správou a dalšími náklady, které jsou s půjčkou spojeny. RPSN u krátkodobých půjček (se splatností do období 1 roku) je procentuálně vyjádřeno výše, než v případě víceleté bankovní půjčku. RPSN zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Je typ úvěru určený spotřebiteli na nákup čehokoliv pro nepodnikatelské aktivity. Nejčastěji na nákup spotřebního zboží, vybavení domácnosti, nákladů na domácnost, financování různých služeb apod. Spotřebitelské úvěry poskytují banky, nebo nebankovní finanční společnosti.

ZÁKAZNÍK

Dlužník je člověk, kterému úvěrující poskytl půjčku. Zákazník je na základě smlouvy o půjčce (neboli smlouvy o spotřebitelském úvěru) povinen půjčku úvěrujícímu splatit (včetně úroků, poplatků, apod.). Zákazník je spotřebitelem, tedy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

ÚVĚRUJÍCÍ

Věřitel je člověk nebo právnická osoba poskytující půjčky (neboli spotřebitelské úvěry) v rámci své podnikatelské činnosti.

BONITA

Vyjadřuje schopnost spotřebitele řádně a včas splácet půjčku, tedy peněžitý dluh.

SCORING

Je posouzení na základě předem stanovených kritérií, zda spotřebitel může získat půjčku. Scoring využívají úvěrující pro předvídání míry rizika splácení peněžitého dluhu. Scoring vychází z identifikačních údajů spotřebitele (jméno, místo bydliště, zaměstnání, rodné číslo, výše příjmu, rodinný stav, počet vyživovaných dětí ad.).

LICHVA

Je jednání, jehož se dopouští ten, kdo zneužije něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti k tomu, aby mu poskytl nebo slíbil plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Hranici hrubého nepoměru zákon neurčuje. Lichvy se dopouští ten, kdo vědomě zneužije stavu, ve kterém se poškozený nachází za výše uvedených podmínek.

TRANSPARENTNÍ PŮJČKA

Za transparentní je označována půjčka, která je dostatečně jasná a přehledná, kdy při podpisu smlouvy spotřebitel zná konečnou částku, kterou splácí v předem přesně stanovených splátkách. Transparentní půjčka neobsahuje žádné skryté smlouvy, dodatky či jiné nesrozumitelné texty.

SROZUMITELNÁ SMLOUVA

Je smlouva napsaná srozumitelným jazykem a všechny důležité údaje jako jsou výše půjčky, týdenní splátky a délka splatnosti jsou uvedeny výrazně na přední straně smlouvy. Srozumitelná smlouva se vyznačuje svou jednoduchostí a přehledností.

KONSOLIDACE PŮJČEK

Konsolidace znamená upevnění, ustálení, urovnání; v případě půjček se konsolidace využívá tehdy, když má spotřebitel více peněžitých dluhů, které nezvládá splácet. Všechny tyto dluhy se konsolidují do jedné, nové půjčky, kterou se původní dluhy uhradí a spotřebitel dále splácí pouze jeden, nový dluh. Konsolidace je pro spotřebitele výhodná v tom, že se sníží pravidelné splátky a také poplatky. Využívá se zejména v bankovním sektoru.

EXEKUCE

Dochází k ní v případě dlouhodobého nesplácení dluhů. Exekuci nařizuje soud a jejím prostřednictvím je vymáhána peněžitá částka od dlužníka jeho věřiteli.

INSOLVENCE

Znamená neschopnost dlužníka splácet svoje finanční závazky věřiteli i přes snahu splácet svůj dluh. Insolvence je přesně vymezena zákonem (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon definuje přesná pravidla a podmínky oddlužení jedince, ovšem pravidla stanovená zákonem pro osobní bankrot a schválení oddlužení jsou přísná a bez odborného poradenství je obtížné je naplnit.

Další Vzdělání a tipy